N-980-515-cool-japan-2.jpg

שינויים כלכליים, חברתיים ותרבותיים ביפן שאחרי המלחמה

ממדינה פיאודלית חקלאית למדינה תעשייתית מודרנית.

כיצד התאוששה יפן מההרס של המלחמה?

על המעבר ממיליטריזם לפציפיזם.

על הנס הכלכלי היפני של שנות ה 60, 70, 80.

אל האתוס הסמוראי בחיים המודרניים.