main_1200.jpg

התמודדות עם משבר

הטבע היפני מהמם תרתי משמע. כיצד מתייחסים היפנים לטבע הסובב אותם.

על משמעות אסון טבע ביפן וכיצד מתייחסים אליו.

על חוויה אישית של ישראלי שהיה חבר משלחת סיוע למקום אסון ביפן.

מה עשתה משלחת סיוע ישראלית אחת ב 2011 לדעת הקהל ביפן.