N-980-515-ORC_4264.jpg

תקשורת בינאישית ביפן

יפנית קשה שפה

השער להבנת תרבותו של עם היא השפה

מה מהות התקשורת בין יפני אחד לשני?

מה מייחד את התקשורת בין יפני לבין זר?

מה ניתן ללמוד מסיפורי עם על יחסים בין יפני לחברו?

איך לומדים לכתוב ביפן? שפה המדוברת וזו הכתובה.

איך מנתחים אלפי סימניות ציוריות בהגיון שלנו.