N-980-515ציור-קליגרפיה-3.jpg

דרך המכחול כדרך החיים

מילים הן קולותיו של המוח הקליגרפיה היא תמונת הלב

מפגש מרתק עם תרבות יפן, דרך החשיבה והחיים בה, האסתטיקה האומנות

באמצעות הקליגרפיה –סימניות הכתיבה ומה שנסתתר בהן.

משולב במיצג כתיבה חיה